Regulamin sprzedaży biletów oraz Regulamin widza

Regulamin sprzedaży biletów 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu Internetowej Sprzedaży Biletów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Akceptacja stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Polskim w Bielsku Białej
  2. spełnienie następujących procedur:
   •  ​​wybór wydarzenia i terminu, miejsc na widowni, rodzaju i ilości biletów,
   • wprowadzenie i sprawdzenie danych,
   • wybór sposobu dostarczenia biletów (mailowo lub odbiór w kasie),
   • dokonanie płatności za zamówienie,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. Należy zgłosić taką sytuację przez formularz kontaktowy: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje lub tel. tel. +48 61 628 45 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8:00-20:00)
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy po dokonaniu zakupu biletu, skontaktować się z Kasą Biletową Teatru Polskiego.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Polski w Bielsku-Białej w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Polski w Bielsku-Białej - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię są nieważne.
 12. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr Polski lub odbiera bilet w kasie Teatru Polskiego na podstawie przedstawionego numeru transakcji. Opcjonalnie Klient przedstawia bilet na mobilnym urządzeniu, np. smartfonie, bileterowi przy wejściu na spektakl.
 13. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 14. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatr.bielsko.pl
 15. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osobom spóźnionym bileterzy będą - w miarę możliwości - proponowali miejsca, których zajęcie nie zakłóci odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie będzie można zająć miejsca wyznaczone na biletach. Wejście na Małą Scenę oraz niektóre wydarzenia na Dużej Scenie jest po rozpoczęciu spektaklu NIEMOŻLIWE. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.
 16. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej nie podlegają zwrotowi oraz zamianie.
 17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 18. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 19. Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży biletów w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, repertuaru, ofert specjalnych, zniżek, biletów na wydarzenia gościnne itp. udziela Biuro Obsługi Widzów, tel. 33 822 84 53, rezerwacja@teatr.bielsko.pl.

 

Tymczasowy regulamin widza Teatru Polskiego

 

Rozdział 1

Regulacje ogólne

 

§ 1

1. Podczas przebywania na terenie Teatru Polskiego Widzowie powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

2. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

3. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

 

§ 2

1. Każdy z Widzów jest zobowiązany zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Teatru (przed, w trakcie, jak również po zakończeniu wydarzenia kulturalnego).

2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku Teatru przez pracowników Biura Obsługi Widza. W przypadku ich braku pracownicy Teatru mają prawo odmówić wstępu na jego teren.

3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

1) dziecka do ukończenia 4. roku życia,

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:

1) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,

2) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,

3) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

 

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

 

§ 3

1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby Widzów jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Teatru. Liczba ta jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń Pracowników Obsługi Widza Teatru w tym zakresie.

2. Podczas oczekiwania na wejście do budynku Teatru na najbliższe przedstawienie, Widzowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu przestrzennego, zgodnie z wytyczonymi strefami. W holu kasowym może przebywać jednocześnie do 3 osób, które zachowują między sobą odstęp. Przed okienkiem kasowym może stać tylko jeden Widz (nie dotyczy osób z małymi dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).

3. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych, dla Widzów posiadających bilety zakupione na miejsca znajdujące się na I i II piętrze widowni dużej sceny (loże, balkony) zostanie udostępnione osobne wejście do budynku Teatru - wejście boczne od strony ul. 1 Maja. Wejściem głównym będą wpuszczani Widzowie posiadający bilety na miejsca znajdujące się na parterze widowni dużej sceny

4. Widzowie zobowiązani są do przemieszczania się po obiektach Teatru wyznaczonymi traktami oraz siadania wyłącznie na wyznaczonych miejscach na widowni.

5. Na widowni Teatru wyznacza się następujące strefy:

a) strefa rodzinna – dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących(Widzowie mogą zajmować miejsca obok siebie, bez zachowania dystansu przestrzennego)

b) strefa konesera – dla osób nie zamieszkujących pod wspólnym dachem (Widzowie zajmują miejsca w wyznaczonych odstępach - obowiązuje nakaz zachowania dystansu przestrzennego).

5. Rozkład stref na widowni został zobrazowany na planie widowni Teatru stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Wprowadza dla Widzów obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do Teatru przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Teatr.

 

§ 5

1. Do odwołania ustala się brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą.

2. Do dyspozycji Widzów przeznaczona zostaje szatnia samoobsługowa, istnieje także możliwość zabrania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię.

 

§ 6

1. W trosce o utrzymanie zalecanego dystansu społecznego w przerwie wydarzenia kulturalnego, w szczególności w antrakcie spektaklu Widzowie będą zachęcani do rezygnacji w przebywania w foyer Teatru. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych pracownicy Obsługi Widza zapewnią możliwość opuszczenia budynku Teatru poprzez wskazane wyjście na zewnętrzny skwer lub pozostania na wyznaczonym na widowni miejscach (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).

2. Wyjście do foyer będzie możliwe w przypadku konieczności skorzystania z toalety.

 

§ 7

1. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: jednorazowo w pomieszczeniu toalety nie może przebywać więcej niż jedna osoba. W przypadku kolejki do toalet Widzowie muszą zachować obowiązujący odstęp od siebie.

2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

 

§ 8

1. Kawiarnia teatralna pozostaje nieczynna do odwołania.

2. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

 

§ 9

1. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online poprzez stronę teatr.bielsko.pl lub przy użyciu karty płatniczej w okienku kasowym.

2. Zasady obowiązujące podczas wymiany biletów zakupionych na spektakle odwołane w okresie stanu epidemii ( w okresie od 14 marca do 18 maja 2020r.):

a) Niewykorzystany bilet zakupiony na odwołany spektakl podlega wymianie _wyłącznie _w kasie Teatru niezależnie od tego czy został zakupiony on-line i opłacony przelewem, czy też bezpośrednio w kasie Teatru

b) Po zwrocie biletu w okienku kasowym Widz otrzyma nowy bilet w tej samej cenie uprawniający do obejrzenia spektaklu w nowym terminie (z możliwością zamiany na inny tytuł).

c) Podczas wymiany biletów - z uwagi na rygory zachowania limitów miejsc na widowni – istnieje konieczność ponownego wyznaczenia numerów miejsc siedzących

3. Poprzez zakup lub wymianę niewykorzystanego biletu Widz wyraża zgodę, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

 

§ 10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.

 

Bielsko-Biała, 28.05.2020 r.

Regulamin sprzedaży biletów oraz Regulamin widza